ประชาสัมพันธ์หน้าที่ของสหกรณ์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์หน้าที่ของสหกรณ์ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับสหกรณ์

 

ปปง