การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยให้หน่วยงานราชการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการให้บริการแก่ประชาชนตามคู่มือประชาชน โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561 ดังนี้

ยกเลกเรยกสำเนาบตรปชช สำเนาทะเบยนบาน