ทำเนียบบุคลากร1

ทำเนียบบุคลากร 
ฝ่ายบริหารทั่วไป


ชื่อ : นาย
ตำแหน่ง :
คุณวุฒิ :
โทร :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวนงคาร มามิดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
โทร : 0899841481
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายไตรทศ ขุนสนิท
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส.1
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3
โทร : 0868176877
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางธัญญลักษณ์ บุญชู
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.3
คุณวุฒิ : ปวส.(การบัญชี)
โทร : 0856506412
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวนีรนุช พูลเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
คุณวุฒิ : อนุปริญญา
โทร : 0912830789
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึก
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
โทร : 0806427924
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายนายสมชาติ กิจมานะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คุณวุฒิ :
โทร : 090-971-6846
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายโกวิท ทุคำมี
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ส.1
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โทร : 0920625846
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายทวี อาศัยนา
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.2
คุณวุฒิ : ป.7
โทร : 037252969
อีเมลล์ :


ชื่อ : นาย
ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเอกสาร บ.2
คุณวุฒิ :
โทร :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายดำรง เข็มเพชร์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3
โทร : 0816147659
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายอมร วงษ์สอาด
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 6
โทร : 0819423215
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายธนพนธ์ สาพา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3
โทร : 0854330697
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางดวงเนตร เนินบก
ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด
คุณวุฒิ : ม.ต้น
โทร : 087-5334678
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายศรชัย สีแดง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 6
โทร : 0847189658
อีเมลล์ :