ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

     
     
นายอาทร ชัยยันต์
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
โทร : 0851221124 อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภารกิจของกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
       ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ ตลอดประชาชนทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์ ให้การจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์ โครงสร้างองค์กรเพื่อการส่งเสริมพัฒนา ช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการอื่น ๆ แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามการดำเนิน  ของสหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
            - ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ 
            - ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
            - หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
            - หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ 
            - ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จำนวน ประเภท 
            - ข้อมูลสหกรณ์ จำนวน ประเภท 
            - จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกทั้งหมดแยกตามประเภทสหกรณ์ 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
            - คู่มือการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
            - คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์