ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์

 

ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน
                                   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์                                                                                                

 นายสมรัก จันทร์ตะลิ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
โทร : 0814514058 อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

@ ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มต่าง ๆ โดยเป็นการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เผยแพร่ และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
2. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารการจัดการ และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็ง โดยการแนะนำช่วยเหลือด้านการวางแผน จัดทำแผนกลยุทธ์ จัดทำโครงการ วิเคราะห์โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้คำแนะนำในการวางแผนด้านบุคคลแก่สหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดโครงสร้าง ปริมาณธุรกิจ ระบบงาน และระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน การบริหารเงินทุน และการประกอบธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่น ๆ โดยจะต้องทำการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการที่สหกรณ์และกลุ่มเสนอว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ่มค่ากับการลงทุน
4. ประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพื่อติดตามประเมินผลการให้สินเชื่อ และเงินทุนที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่น ๆ ได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งเร่งรัดการส่งชำระหนี้ เตือนหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการแก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
6. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยวิเคราะห์ความต้องการ สภาพปัญหา แยกแยะและจัดกลุ่มของความต้องการให้ชัดเจน รวมถึงพิจารณาแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของกรม จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์นำไปร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

—–

 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ &

1. เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     Ø หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน กพส.
     Ø วงเงินจัดสรร กองทุนพัฒนาสหกรณ์
         Fโครงการปกติ              F โครงการพิเศษ
     Ø  รายงานการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่

2. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการและการตลาด
     Ø  แนวทางการปฏิบัติ เรื่องการขอกู้เงิน ขอเบิกเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการและการตลาด
     Ø  การจัดสรรเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการและการตลาด
     Ø  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

3. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
     Ø แนวทางการปฏิบัติ เรื่องการขอกู้เงิน ขอเบิกเงิน โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
     Ø วงเงินจัดสรร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2559 - 2564)
     Ø โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

4. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
     Ø โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA
     Ø โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA ปี 2557 ถึง 2562

6. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     Ø หลักเกณฑ์/คุณสมบัติการเป็นเกษตรกรรายย่อยตามประกาศ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     Ø โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

7. การวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี/การกำหนดวงเงินการดำเนินกิจการประจำปีของกลุ่มเกษตรกร
     Ø ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
     Ø ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
     Ø ระเบียบนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

*** ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ

     ð  คำขอข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.9)
     ð  คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     ð  คำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
     ð  คำขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
          Ä สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ
          Ä สหกรณ์การเกษตร ประมง นิคมบริการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
          Ä สหกรณ์เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐ
          Ä สหกรณ์ตั้งใหม่ไม่เกิน 3 ปี
          Ä สหกรณ์ที่มีส่วนขาดแห่งทุน
          Ä สหกรณ์ออมทรัพย์

       ð  ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอเบิกเงินชดเชยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

JJJ