ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

     
     

นางสุนีย์ วารุกะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
โทร : 0875802599 อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">


 

ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
         ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่น เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน  การบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ ตลอดส่งเสริมให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร พัฒนาตนเอง สามารถวางแผน   ดำเนินการได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้มแข็ง
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
 - จำนวนกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ จนท.ส่งเสริมผู้รับผิดชอบ 
 - จำนวนสหกรณ์ในความรับผิดชอบ จนท.ส่งเสริมผู้รับผิดชอบ 
 - ที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ