ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน นิคมสหกรณ์สระแก้ว

ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน
นิคมสหกรณ์สระแก้ว

นายกนก บุญชื่น
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สระแก้ว
โทร 037-425-305 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภารกิจของนิคมสหกรณ์สระแก้ว
นิคมสหกรณ์สระแก้ว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
       1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้ราษฏรในเขตจัดนิคมสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
       2. วางแผนและประสานงาน ด้านการส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนานิคมสหกรณ์
       3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์
       4. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประเภทอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
       5. ดำเนินการดูแล บำรุง รักษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ในเขตจัดนิคมสหกรณ์
       6. ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจนิคมสหกรณ์สระแก้ว
       1. น้อมนำพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลงาน ศูนย์การศึกษาและพัฒนาฯสู่นิคมสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ในพื้นที่นิคมสหกรณ์และพื้นที่ข้างเคียงอย่างยั่งยืน
       2. ให้การศึกษาอบรมและข่าวสารการพัฒนาเรื่อง อุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในเขตนิคมสหกรณ์/แลุ่มเกษตรกร บุคลากรนิคมสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นำมาใช้ควบคู่กับหลักธรรมมาภิบาล(Good GOvernance)
       3. ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาสู่มาตรฐานและรักษามาตรฐานไว้
       4. บูรณาการ การดูแลสาธารณูปโภคพื้นฐาน การจัดที่ดินในเขตนิคม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ ในเรื่องการถือครองที่เข้าด้วยกัน โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       5. ส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์ทั้งแบบเอกประสงค์ และแบบอเนกประสงค์ในเขตพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ตามปรารถนาของราษฎร พร้อมทั้งพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยู่ทุกมิติ
       6. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนานิคมสหกรณ์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
       7. อำนวยการงานนิคมสหกรณ์ ด้านการจัดที่ดิน ด้านการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ตามระบบราชการ ให้เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูง
ข้อมูลพื้นฐานนิคมสหกรณ์สระแก้ว
            - รายละเอียดพื้นที่นิคมในความรับผิดชอบ 
            - จำนวนสหกรณ์ในความรับผิดชอบ จนท.ส่งเสริมผู้รับผิดชอบ 
            - ที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ 
            - ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง พื้นที่ สภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพดินของนิคมสหกรณ์สระแก้ว 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ