ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
037-425-037


 

ภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
       จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ แผนงาน ติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานและโครงการ งานบุคลากร งานการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปงานประชาสัมพันธ์  ประสานงานโครงการจังหวัดทดลองบูรณาการเพื่อการพัฒนา  (CEO)
ข้อมูลพื้นฐานฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงสร้าง/อัตรากำลัง 
ที่ตั้งสำนักงาน 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ