ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน ข้อมูล กลุ่มงาน
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

นางสาวอรทิน ศรีสวาท
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
โทร : 087-2398605 อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
         ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่น เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน  การบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ ตลอดส่งเสริมให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร พัฒนาตนเอง สามารถวางแผน   ดำเนินการได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้มแข็ง
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ 
จำนวนสหกรณ์ในความรับผิดชอบ จนท.ส่งเสริมผู้รับผิดชอบ 
จำนวนกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ จนท.ส่งเสริมผู้รับผิดชอบ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ