การมีส่วนร่วมของสมาชิก

หมวด:

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสหกรณ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน  PDF ICON66

(2) กราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน PDF ICON66