สถานภาพทางการเงิน

หมวด:

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

แสดงสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  PDF ICON66

(2) กราฟ แสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66