วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร