การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

หมวด:

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

    เพื่อให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ให้บริการประชาชน มีการยกระดับการให้บริการและเกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถสแกน QR CODE ตามรายละเอียดในสื่อประชาสัมพันธ์

โปสเตอร online survey 01