p.4 ppc new

APPF web new2  HOPE001 1

 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

flower2 แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ปี 2565  new.gif
flower2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาด  
flower2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมชำรุด   
flower2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร  
flower2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนิติกร   
flower2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนิติก  
flower2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนิติกร   
flower2 เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ่ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ   
flower2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรค เรื่อง  การเลื่อนวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนิติกร   
flower2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนิติกร  
flower2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน   
flower2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร   
      ประกาศจังหวัดสกลนคร       ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
flower2 ประกาศสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด เรืื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 7 ห้อง 
flower2 ประกาศสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
flower2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมชำรุด  
flower2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาด
flower2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมชำรุด  
flower2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมชำรุด 
flower2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมชำรุด
flower2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 เรื่อง 3 มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติ ปี 2562
flower2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562  
flower2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562
flower2 ร่วมรับฟังโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
flower2 โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย)

 

 

news activity re4

VTR ผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

report65

 

 

            

   report65 02
VTR ผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ปี 2565
  VTR ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ

ตอนโคขุนไทย -ฝรั่งเศส :โคขุนโพนยางคำ
สินค้าเกษตรแปรรูปไทยมาตรฐานสาก

     
vtr sakon     
VTR ผลการดำเนินงานของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564