ข่าวประชาสัมพันธ์

22  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 เรื่อง 3 มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติ ปี 2562 

22 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับบรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562  

22 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562                 

22 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   

22 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   

22 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร   
22 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั้่วไป   

22 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั้่วไป 

news activity re4