สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร 

(ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2560)

                                                                                                   

22   ข้อมูลทั่วไป

22   ธุรกิจในแต่ละด้าน

22  การมีส่วนร่วมของสมาชิก  

22  สินค้า และบริการหลัก

22   สถานะภาพทางการเงิน

22   อุปกรณ์การตลาด