สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ 

(ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2560)   


 22 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มอาชีพ
 22  ธุรกิจในแต่ละด้าน
 22  การมีส่วนร่วมของสมาชิก
 22  สินค้า และบริการหลัก
 22  สถานะภาพทางการเงิน