วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ และแผนการผลิตวัตถุดิบด้านเกษตรและประมง เพื่ออาหารกลางวัน เป้าหมายคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม อำเภอกุสุมาลย์ ต่อมาได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนอีกุด อำเภอกุสุมาลย์ ดูแผนและการปฏิบัติงานด้านการเกษตรของโรงเรียนทั้งด้านแปลงผัก สวนเมล่อน สระปลา และการเลี้ยงไก่ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่จำเป็นชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังสอนเรื่องการสหกรณ์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกและทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการเสียสละเพื่อส่วนร่วมอีกด้วย