นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปีการผลิต 2562/63 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เกษตรจังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสกลนคร และสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สกลนคร จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรกุดบาก จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด และ 5. สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด

โดยจากรายงานการคาดคะเนปริมาณผลผลิตและปริมาณการจำหน่ายข้าว ฤดูนาปี 2562/63 จังหวัดสกลนคร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร พบว่า จะมีผลผลิตข้าวรวม 773,237 ตัน แบ่งเป็น ข้าวเจ้า 186,015 ตัน และข้าวเหนียว 587,222 ตัน ซึ่งสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าว ได้ร่วมกันวางแผนการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อขาย จำนวน 6,290 ตัน แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 2,910 ตัน ข้าวเหนียว 2,460 ตัน และอื่น ๆ อีก 920 ตัน นอกจากนี้ ยังมีแผนการรวบรวมข้าวเพื่อแปรรูปอีกจำนวนทั้งสิ้น 100 ตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 40 ตัน และข้าวเหนียว 60 ตัน ซึ่งในการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือกจำนวนดังกล่าวสถาบันเกษตรกรมีความประสงค์ขอกู้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ จำนวนทั้งสิ้น 96 ล้านบาท