วันที่ 29 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

และนายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร และสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร เป็นผู้อบรมให้ความรู้แนะนำการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและอนุเคราะห์สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 แก่สมาชิกผู้ปลูกผักกลุ่มเกษตรกรบ้านขัวขอนแคน ณ ที่ทำการกลุ่ม ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร จำนวน 30 ราย