เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 21 หน่วยงาน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยการแข่งขันกีฬาเปตองที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันระหว่างทีมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กับทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการแข่งขัน ณ สนามเปตองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร