วันที่ 13 มกราคม 2563 ได้ดำเนินการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามงานเกี่ยวกับเรื่องการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจ มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การจัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ โครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2563 การติดตามการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงการรับฟังผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป