วันที่ 16 มกราคม 2563 นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 11, 12 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการทำงาน โดยมีนางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จากนั้น นายถาพร ณ นคร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สกลนคร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งผลิตไวน์ และน้ำผลไม้จากเม่า เป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดสกลนคร