วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนพรัตน์ ไชยอิ่นคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนายวิวัฒน์ สานุศิษย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2563

ณ ห้องประชุมส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกัญชงและกัญชาทางการแพทย์ด้านสุขภาพ นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ นิทรรศการจากหน่วยงานราชการ องค์กรและเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง