เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมเตรียมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

ขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสหกรณ์