เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางยุพดี สารทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวปริยานุช บุระเนตร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและรับฟังการอบรมโครงการเกษตรสมัยใหม่ผสมผสานครบวงจร

ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสกลนคร โดยมี ผศ.น.ส.พ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้แนวทางการพัฒนาการเกษตรข้อมูลการตลาดสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อทำยาในอนาคต ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถนำไปปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 60 คน ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ 1) แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยมีวิทยากร ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ เป็นตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2) แนวทางการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้ สดและแปรรูปเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ ”มาดามแมงโก้” (Madame Mango) โดย คุณราเมศ รัตยันตรกร ประธานบริษัทบริษัท มาดามแมงโก้ จำกัด 3) ความต้องการวัตถุดิบและนโยบายการส่งเสริมปี 63 ของ บจก.เฟรซแอนด์เทสตี้ โดยคุณเตือนใจ บุพศิริ ประธานกลุ่มผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการปลูกแตงโมคุณภาพและได้สร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมของนครพนมจนเข้มแข็ง และกลายมาเป็นผู้รวบรวมผลผลิตแตงโมคุณภาพรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน ณ ห้องภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร