เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นางยุพดี สารทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววงค์จันทร์ อินธิราช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวอรปรียา กุลสานต์ นักวิชาการสหกรณ์

ลงพื้นที่ติดตามแผนธุรกิจและผลการใช้ประโยชน์โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เครื่องบรรจุสุญญากาศ จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องเลื่อยตัดกระดูก จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องปั้นลูกชิ้น จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสไลด์เนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ผลปรากฏว่าสหกรณ์ฯ มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับสนับสนุน   พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแปรรูปเนื้อโคขุน ณ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด