ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานในที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) ในการประมวลข้อบกพร่อง กำหนดแผนงานและแนวทางในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภทรวมทั้งตรวจสอบ ดูแล และติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงานและแนวทางภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสกลนคร จำกัด และ 2. สหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด เข้าประชุมในวันนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 25 คน