วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสิริวัศยา มุสิกา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด โดยได้ให้คำแนะนำด้านการดำเนินงานสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก

ทั้งนี้ได้แจ้งให้สหกรณ์สำรวจความต้องการของสมาชิกเพื่อจัดทำฟาร์มมาตรฐานให้ครบทุกราย และได้ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสมาชิกว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ปัญหาอุปสรรคมีอย่างไร รวมถึงสหกรณ์มีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร