การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)
 
     การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)  คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก  ข้อมูล --> สารสนเทศ --> ความรู้ --> ความชำนาญ
  bullet red altประเภทของความรู้  ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
     - ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตำรา ส่วนความรู้แฝงเร้นคือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้  
     - ความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge) ความรู้ที่สำคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน
    bullet red altรอบแนวคิดการจัดการความรู้
     ตัวแบบทูน่า  (Tuna Model) เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซึ่งประกอบด้วย
     1. ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision - KV) มองว่ากำลังจะไปทางไหน  ซึ่งต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร
     2. ส่วนกลางลำตัว  (Knowledge Sharing - KS) ส่วนที่เป็นหัวใจให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน
     3. ส่วนหาง (Knowledge Assets – KA) คือ สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ “ สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ในประเทศไทย ได้พัฒนาตัวแบบทูน่าเป็น ตัวแบบปลาตะเพียน โดยมองว่าองค์การมีหน่วยงานย่อย ซึ่งมีความแตกต่างกัน รูปแบบความรู้แต่ละหน่วยจึงต้องปรับให้เหมาะสมกับบริษัทของตน แต่ทั้งฝูงปลาจะหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน
    bullet red alt การถ่ายทอดความรู้
     การถ่ายทอดความรู้ อันเป็นส่วนประกอบของการจัดการองค์ความรู้ ถูกประพฤติปฏิบัติกันมานานแล้ว ตัวอย่างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เช่น การอภิปรายของเพื่อนร่วมงานในระหว่างการปฏิบัติงาน การอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ  ห้องสมุดขององค์กร  โปรแกรมการฝึกสอนทางอาชีพและการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทศโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่กระจายอย่างกว้างขวางในศัตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิดเทคโนโลยีฐานความรู้  ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลังความรู้ ซึ่งทำให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ง่ายมากขึ้น

22 การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2565
     24 การตรวจสอบการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์

22 การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2564
     24 8 แนวทางการพัฒนาสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

22 การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2563
     24 การจัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์ภาคการเกษตร
     24 การใช้อำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 22 การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2562
22 ข้อมูลการปฎิบัติงานประจำปี  2560
     24 การส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS
 
 
22 ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำปี 2559