คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

    คำถาม    คำตอบ 
                
1    สหกรณ์ในประเทศไทย มีทั้งหมด กี่ประเภท                              ประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 แบ่งออกเป็น 7 ประเภท  ดังนี้
(1) สหกรณ์การเกษตร
(2) สหกรณ์ประมง
(3) สหกรณ์นิคม
(4) สหกรณ์ร้านค้า
(5) สหกรณ์บริการ
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์
(7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(8) สหกรณ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
                                                                                                                                                       
2         การจดทะเบียนสหกรณ์ สามารถไปจดทะเบียนสหกรณ์ที่ใดบ้าง และ ใช้เวลานานเท่าใด   การจดทะเบียนสหกรณ์สามารถไปจดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2 และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด
โดยใช้เวลาในการจดทะเบียนสหกรณ์จนเสร็จสมบูรณ์ 15 วันทำการ
   

 
3   การจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร สามารถไปจดทะเบียนกลุ่มเกษตรที่ใดบ้าง และ ใช้เวลานานเท่าใด   การจดทะเบียนสหกรณ์สามารถไปจดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2 และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด
โดยใช้เวลาในการจดทะเบียนสหกรณ์จนเสร็จสมบูรณ์ 12 วันทำการ