personnel 64

 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดิน

    เพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์

    ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป

๔) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่

    ได้รับมอบหมาย