สหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

 

Kongwipa k ชื่อ-สกุล นางกรวิภา  คงอิ่ม
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์   08 4607 9557
โทรสาร 0 4271 1671 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ทำงาน  เลขที่ 401 ถนน สกล-นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000