แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแต่ละปี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
******************************************************

 
24  แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ (Action plan) ประจำปี  2563 

24  แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ (Action plan
) ประจำปี  2562 

 24  แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ (Action plan) ประจำปี 2561