กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒

    

supranee

ชื่อ-สกุล นางสุปราณี  สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ 09 3323 8547
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (พื้นที่รับผิดชอบ  อำเภอเมืองกุดบาก, เต่างอย, โคกศรีสุพรรณ, นิคมน้ำอูน, วาริชภูมิ)
นางสุปราณี สิทธืวงศ์    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)   รับผิดชอบ  6  แห่ง กลุ่มเกษตรกร  2 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรกุดบาก จำกัด         2. สหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด 
3. สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จำกัด 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจันทร์เพ็ญ จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด 6. สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
7. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราเพื่อการแปรรูปหนองปลิง     8.  กลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกภู

  

 onnicha
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
E-mail            

นางอรณิชชาภัคภ์  ศรีนา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ศศ.บ. (เศรษฐศาตร์สหกรณ์)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

 

นางสาวอรณิชชาภัคภ์  ศรีนา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รับผิดชอบสหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 5  แห่ง
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางเหล่าโพนค้อ จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยยาง จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรโคกศรีสุพรรณ จำกัด 4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แมดนาท่ม
5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตอบโขบ         6. กลุ่มเกษตรกรทำนาวาริชภูมิ
7. กลุ่มเกษตรกรทำนาด่านม่วงคำ
8. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์วาริชภูมิ
     

 

 pranisara
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
           

นางสาวปาณิสรา ยะพลหา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ศ.บ. (เศรษฐศาตร์บัณฑิต)
                   

 

 นางสาวปาณิสรา  ยะพลหา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  รับผิดชอบสหกรณ์ 2 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 7  แห่ง

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกลาง-บ้านชาด จำกัด   2. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนสกลนคร จำกัด
3. กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงทวาย                                 4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปลาโหล
5. กลุ่มเกษตรกรสวนกุดบาก                                     6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำบ่อ
7. กลุ่มเกษตรกรทำนาค้อเขียว                                 8. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์วาริชภูมิ
9. กลุ่มเกษตรกรทำนาจันทร์เพ็ญ    

 surachada      


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

E-mail             


นางสาวสุรัชฎา ปุนริบูรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

นางสาวสุรัชฎา  ปุนริบูรณ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   รับผิดชอบสหกรณ์  1 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  8 แห่ง
1. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนสกลนคร จำกัด 2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปลาโหล
3. กลุ่มเกษตรกรทำนาสร้างค้อ 4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกภู
5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกภู              6. กลุ่มเกษตรทำสวนกุดบาก
7. กลุ่มเกษตรกรทำสวนวาริชภูมิ 8. กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงทวาย
9. กลุ่มเกษตรกรทำนาจันทร์เพ็ญ    

 

chanchai  
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

          

นายวุฒิชัย พรมชาติ
พนักงานขับรถยนต์
ปวช. (ช่างไฟฟ้า)