กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓
 

 

 panurat

ชื่อ-สกุล นายภานุรัตน์  ถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
วุฒิการศึกษา  ป.สหกรณ์
โทรศัพท์ 09 3323 8593
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (พื้นที่ที่รับผิดชอบ อำเภอพรรณานิคม, พังโคน, สว่างแดนดิน, ส่องดาว)
นายภานุรัตน์  ถนอมทรัพย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ )  รับผิดชอบสหกรณ์  8 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง
1. ร้านสหกรณ์ครูสว่างแดนดิน จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรส่องดาว จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด
5. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสกลนคร จำกัด 6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกสีสามัคคี จำกัด
7.  สหกรณ์พัฒนาธุรกิจชุมชนพังโคน จำกัด  8. กลุุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราน้อยหนองบัว   
9. กลุ่มเกษตรกรทำสวนขัวขอนแคน 10  กลุ่มเกษตรกรทำนาพังโคน
11 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกสี 12 กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างมิ่ง
13 กลุ่มเกษตรกรทำสวนย่างพาราบ้านพันนา 14 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำข่า

 

 wiwit

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
E-mail          

นายวิวัฒน์  สานุศิษย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 

นายวิวัฒน์  สานุศิษย์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   รับผิดชอบสหกรณ์  6 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  8 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดิน จำกัด 2. สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช. อำเภอสว่างแดนดิน จำกัด
3. สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรปุ๋ยอินทรีย์สกลนคร จำกัด
5 สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอพังโคน จำกัด 6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสองคอน จำกัด
7. กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนสูง 8. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน 
9.  กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานาดินจี่แสงตะวันร่วมใจพัฒนา  10. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านยางคำ    
 11  กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโนนสีทอง  12  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บะฮี
13 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราดงต้องก้าวหน้า 14 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโคกดินแดง

 

 rungtiwa

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
E-mail          
นางรุ่งทิวา  อุปพงศ์
เจ้าพน้กงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              


   

นางรุ่งทิวา  อุปพงศ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส   รับผิดชอบสหกรณ์  10 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  4 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรหนองหมากแซว  จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรดอนเขือง จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรกลุ่มธนาคารโค-กระบือสว่างแดนดิน จำกัด 4. สหกรณ์สมุนไพรสกลนคร จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรหนองหลวง จำกัด               6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพรรณานิคม จำกัด
7 สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด 8 สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือสร้างดู่ จำกัด
9 สหกรณ์การเกษตรเหล่าสุขสันต์ จำกัด 10 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านแร่ จำกัด
11 กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทอง 12 กลุ่มเกษตรกรทำนาส่องดาว
13.  กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงไข่ 14 กลุ่มเกษตรกรทำทำสวนยางพาราปลวกยางทอง 

 

 supawadee                                                            ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
E-mail 

   

                         


นางสาวสุภาวดี  ขานพล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจการบัญชี)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                           
                      

                                                                                

นางสาวสุภาวดี  ขานพล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   รับผิดชอบสหกรณ์  5 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  9 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตแตงโมสกลนคร จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด
3 สหกรณ์การเกษตรหนองชาดทรายทองพัฒนา จำกัด 4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำไฮหย่อง จำกัด
5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านถ้าติ้วสกลนคร จำกัด 6 กลุ่มเกษตรกรทำนาทรายมูล
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาแร่ 8 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลโคกสี
9 กลุ่มเกษตรกรทำนาต้นผึ้ง 10 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านถ่อน
11 กลุ่มเกษตรทำนาวัฒนา 12 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราหนองไผ่ยาวก้าวหน้าสามัคคี
13  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ต้นผึ้ง      14.  กลุ่มเลี้ยงสัตว์เชิงชุม
     

 

siripron

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
นางศิริภรณ์ สุระเสียง
นักวิชาการสหกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

                                        
      
 
นางศิริภรณ์ สุระเสียง  นักวิชาการสหกรณ์   รับผิดชอบสหกรณ์  1 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  7 แห่ง
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านแร่ จำกัด 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างมิ่ง
3. กลุ่มเกษตรกรทำนาต้นผึ้ง 4. กลุ่มเกษตรกรทำนาทรายมูล
5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพราราโคกดินแดง              6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโคกดินแดง
7.  กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านพันนา 8.  กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำข่า 

 

 apisak
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
E-mail          

นายอภิศักดิ์  แสนเสน
นักวิชาการสหกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              

 

นายอภิศักดิ์ แสนเสน   รับผิดชอบสหกรณ์  3 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  4 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือสร้างดู่ จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอพังโคน จำกัด
3. สหกรณ์ผู้ใช้นำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสองคอน จำกัด 4. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านถ่อน
5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เชิงชุม          6. กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทอง
7.  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บะฮี      

 

 kathairat

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
          

นางสาวหทัยรัตส์  แก้วมุงคุณ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นางสาวหทัยรัตน์  แก้วมุงคุณ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   รับผิดชอบสหกรณ์  4 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  4  แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรหนองชาดทรายทองพัฒนา  จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรเหล่าสุขสันต์ จำกัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านถ้ำติ้วสกลนคร จำกัด 4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำไฮหย่อง จำกัด
5. กลุ่มเกษตรกรทำนาวัฒนา              6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราวัฒนา
7.  กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโนนสีทอง 8.  กลุ่มเกษตรกรทำนาส่องดาว

 

 noppavit ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

          
นายทรงพล  เพชรพรรณ
พนักงานขับรถยนต์
ปวส. (เกษตรกรรม)