กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔


pairod

ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์  สีสด
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
วุฒิการศึกษา สส.บ. (สหกรณ์)
โทรศัพท์ 09 3323 8543
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (พื้นที่รับผิดชอบ อำเภออากาศอำนวย, คำตากล้า, วานรนิวาส, เจริญศิลป์, บ้านม่วง)
นายไพโรจน์  สีสด  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ )   รับผิดชอบสหกรณ์  6 แห่ง  
เกษตรกร 4 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรบ้านม่วง  จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรอากาศอำนวย จำกัด 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนทอย จำกัด
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหลัวสามัคคี จำกัด              6  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแปน 8 กลุ่มเกษตรกรทำนาคอนสวรรค์
9 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เจริญศิลป์  10 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกศิลา

 

 pongsawat

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
E-mail       

นายพงษ์สวัสดิ์  ศรีสุราช
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

นายพงษ์สวัสดิ์  ศรีสุราช  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส   รับผิดชอบสหกรณ์  6 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  10 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์ จำกัด
3. สหกรณ์ กรป.กลาง นพค.สกลนคร จำกัด 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาแต้ไทยเจริญ จำกัด
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพอกใหญ่สามัคคี จำกัด              6. สหกรณ์การเกษตร คทช.ป่าดงผาลาดพัฒนา จำกัด
7.  กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งแก 8.  กลุ่มเกษตรกรทำนาคำตากล้า     
9. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวสิม 10  กลุ่มเกษตรกรทำนาผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง
11 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสะอาด 12 กลุ่มเกษตรกรทำนาขัวก่าย
13 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คอนสวรรค์ 14 กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีวิชัย
15 กลุ่มเกษตรกรทำนาวานรนิวาส 16 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกศิลา

  

sooksanti


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
E-mail     นายสุขสันติ  จิตธรรม
นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการ
บธ.บ. (การบัญชี)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                          
นายสุขสันติ  จิตธรรม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   รับผิดชอบสหกรณ์  4 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  13 แห่ง
1. สหกรณ์หมู่บ้านห้วยหิน จำกัด 2. สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราสามคำพัฒนา จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรรักสันติสกลนคร จำกัด 4. สหกรณ์กองทุนสวนยางศิลาอาสน์ จำกัด
5 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวง 6 กลุ่มเกษตรกรทำนานาซอ
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวงใต้         8 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราดงหม้อทอง
9 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราหนองกวั่ง 10  กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราหนองแวงใต้
11 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำทวีทรัพย์ยางพัฒนา 12 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่าควาย
13 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกวั่ง 14 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานาดีนาดูน
15 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราดอนแดง 16 กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนงาม
17 กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยหลัว    

 

 pramote

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
E-mail    

นายปราโมทย์  คำชมภู
นักวิชาการสหกรณ์
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

นายปราโมทย์  คำชมภู  นักวิชาการสหกรณ์   รับผิดชอบสหกรณ์  1 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  9 แห่ง
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางศิลาอาสน์ จำกัด 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแปน
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เจริญศิลป์ 4. กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยหลัว
5. กลุ่มเกษตรกรทำนาผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง             6. กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสะอาด
7.  กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนงาม 8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คอนสวรรค์     
9. กลุ่มเกษตรกรทำนาขัวก่าย 10. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราดอนแดง

 

 tiwapron

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
E-mail          

นางสาวทิวาพร  สาขาสุวรรณ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

นางสาวทิวาพร  สาขาสุวรรณ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   รับผิดชอบสหกรณ์  2 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  7 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรดงบาก จำกัด 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่เพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด
3. กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีวิชัย 4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกศิลา
5. กลุ่มเกษตรกรทำนาคอนสวรรค์             6. กลุ่มเกษตรกรทำนาวานรนิวาส
7.  กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกศิลา 8.  กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกวั่ง
9. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานาดีนาดูน    

 

 ek
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา    

นายเอก  ศรีพรหม
พนักงานขับรถยนต์
ปวช. (เครื่องยนต์)