ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                                                     

nopparat
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา


โทรศัพท์
E-mail

 นายนพรัตน์  ไชยอิ่นคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป           
สส.บ. (ส่งเสริมสหกรณ์)
สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
08 3358 2061
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 
                          Atcharaชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail     


นางสาวอัจฉรา  สีลาวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
09 5553 8414
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 
yanisa

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail   

นางสาวญาณิศา  คำจวง               
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
คบ. (ประถมศึกษา)
0 4271 1671 ภายใน 308
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 kantita

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail

นางสาวกัญจน์ฐิตา  ใยพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ       
บธ.บ. (การบัญชี)
08 5741 2937
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         

  

                             wipaporn

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาโทรศัพท์
E-mail                

นางสาววิภาภรณ์  แข็งแรง
เจ้าพนักงานธุรการ          
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
09 1056 6954
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                     

 

                       puttida          


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา โทรศัพท์
E-mail             

 

นางสาวพุทธิดา  ไทยเหนือ                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
09 4141 6362
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

 

                    chayud


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์      mailนายชญตว์  โคตรชนะ   
พนักงานพิมพ์ (ส4)
ม.6
08 5455 1497                           -                

 

                         apichat   ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาโทรศัพท์
E-mail                
นายอภิชาติ ระดาพันธ์
พนักงานพิมพ์ (ส3)
ม.6
06 1168 3607                       
 -                                                                

 

                             thongmun ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาโทรศัพท์
E-mail                
นายทองม้วน  ปุนริบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์       
ป.ตรี (พละศึกษา)
08 6234 1041
-                                                                

   

                      anun        ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาโทรศัพท์
E-mail                
นายอนันต์  มุลจันดา
พนักงานขับรถยนต์         
ปวส. (ช่างยนต์)
08 9569 1078
-                                                                

 

 thanachai             ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail  

นายธนชัย  สีนวลแล
พนักงานขับรถยนต์    
ม.6                                  
09 1056 6954
-                                                  

                             

                                                       
ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail  
นายชัชวาล  กัลยาบาล
พนักงานขับรถยนต์     
ม.6                                  
09 7149 1687 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.