ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

  nopparat ชื่อ - สกุล นายนพรัตน์  ไชยอิ่นคำ
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
วุฒิการศักษา  สส.บ. (สหกรณ์)
สส.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
น.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)
โทรศัพท์ 0 4271 1671  ภายใน 11
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         

 

                           atchara                                                                                                  

ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail     นางสาวอัจฉรา  สีลาวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
0 4271 1671 ภายใน 11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
yanisa

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail   

นางสาวญาณิศา  คำจวง               
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
คบ. (ประถมศึกษา)
0 4271 1671 ภายใน 11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 kantita

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail

นางสาวกัญจน์ฐิตา  ใยพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ       
บธ.บ. (การบัญชี)
0 4271 1671 ภายใน 11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

                      wipapron               

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail         

นางสาววิภาภรณ์  แข็งแรง
เจ้าพนักงานธุรการ          
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
0 4271 1671  ภายใน 11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

 

puttida ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail
นางสาวพุทธิดา  ไทยเหนือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
0 4271 1671  ภายใน 11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 

chayot                                                             


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์      


นายชญตว์  โคตรชนะ   
พนักงานพิมพ์ (ส4)
ม.6
0 4271 1671  ภายใน 11                                    

 

apichat       ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์      
นายอภิชาติ  ระดาพันธ์  
พนักงานพิมพ์ (ส3)
ม.6
0 4271 1671  ภายใน 11                                

  

             anun ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา 
โทรศัพท์         
             
นายอนันต์  มุลจันดา
พนักงานขับรถยนต์         
ปวส. (ช่างยนต์)
0 4271 1671 ภายใน 11
                                                      

 

thanachai        ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์      
นายธนชัย  สีนวลแล   
พนักขับรถยนต์
ม.6
0 4271 1671 ภายใน 11                                 

   

mey
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 

นายชัชวาล  กัลยาบาล
พนักงานขับรถยนต์     
ม.6                                  
0 4271 1671  ภายใน 11           

                

chanchai                 ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา                


นายชาญชัย  มาละอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)                                      
                                    
                               

       

        punyawod

 

 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา                 

     

 

 

นายปัญญาวุฒิ  อุ่นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
ปวช. (ช่างไฟฟ้า)