กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

suchada

ชื่อ-สกุล นางสุชาดา  เคนพิทักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
โทรศัพท์ 09 8585 7947     
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                       Rungtip d                             

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
 
โทรศัพท์
E-mail                        

 

นางสาวรุ่งทิพย์  แดนรักษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
MBA (Supply Chain Management and Strategia Management)
08 5836 1909
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

 

  wongjun    


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา   
โทรศัพท์
E-mail       

                       

นางสาววงค์จันทร์  อินธิราช
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
08 3361 5537
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

                          

 
 

rongtip             
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail                        
นางสาวรุุ่งทิพย์  ศรีอาจ
พนักงานพิมพ์ (ส3)
ป.ตรี (พัฒนาชุมชน)
08 5853 9822                            

 

                                  Chutinaton 


ชื่อ - สกุล          ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 
E-mail                              


นางสาวชุตินธร  มาจรัญ
นักวิชาการสหกรณ์
บช.บ (การบัญชี)
08 43206156
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.