กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

suchada

ชื่อ - สกุล นางสุชาดา  เคนพิทักษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
โทรศัพท์ 09 8585 7947     
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 kanyanut                    
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail              

นางสาวกัญญาณัฐ  แวน ปาเปนดอร์ป
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ           
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
0 4271 1671 ภายใน 13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   

 

  wongjan    


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา   
โทรศัพท์
E-mail       

                       


นางสาววงค์จันทร์  อินธิราช
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
0 4271 1671  ภายใน 13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

                          

  

rungtip s             
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
                       
นางสาวรุุ่งทิพย์  ศรีอาจ
พนักงานพิมพ์ (ส3)
ป.ตรี (พัฒนาชุมชน)
0 4271 1671 ภายใน 13                           

 

                                  chootinanor 


ชื่อ - สกุล          ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์ 
E-mail                              นางสาวชุตินธร  มาจรัญ
นักวิชาการสหกรณ์
บช.บ (การบัญชี)
0 4271 1671 ภายใน 13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.