กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 

 

                                                                                                         surasak

ชื่อ-สกุล นายสุระศักดิ์  บุญชาญ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ 09 8101 9758
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 churapron ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail           
นางจุฬาภรณ์  เพิ่มทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
0 4271 1671 ภายใน 12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            

 

 rungrod

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail           


นายรุ่งโรจน์ จันทร์มาลา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
บธ.บ. (การจัดการ)
0 4271 1671 ภายใน 12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

  

 janjira
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          นางสาวจันจิรา  ปิยะนันท์
นักวิชาการสหกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
0 4271 1671 ภายใน 12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   

 

 

 atchariya
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          

นางสาวอัจฉริยา  อินธิแสน
นักวิชาการสหกรณ์
บธ.บ. (การตลาด)
0 4271 1671 ภายใน 12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

 

nutjera

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา  
โทรศัพท์
E-mail         

นางสาวนุสจิรา  ยาทองไชย
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
0 4271 1671  ภายใน 12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.