กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 

 

                                                                                                         surasak

ชื่อ-สกุล นายสุระศักดิ์  บุญชาญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา   วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ 08 9274 3399
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 onnicha
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

โทรศัพท์
E-mail            

นางอรณิชชา  นามวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ศศ.บ. (เศรษฐศาตร์สหกรณ์)
ศศ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเเทศศาสตร์)
09 5169 0272
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 churaporn ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail           
นางจุฬาภรณ์  เพิ่มทอง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
09 3459 3624
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

 

 apisak
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          

นายอภิศักดิ์  แสนเสน
นักวิชาการสหกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
08 9275 2451
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              

   

 archariya
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          

นางสาวอัจฉริยา  อินธิแสน
นักวิชาการสหกรณ์
บธ.บ. (การตลาด)
08 3332 2718
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.