กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์


Yuwadee

ชื่อ-สกุล  นางยุพดี สารทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์  08 1871 5807    
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 kanyanut  
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail              

นางสาวกัญญาณัฐ  ทิพม่อม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ           
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
09 5226 6330
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   

 

                    rungtip p             
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail                        
นางสาวรุุ่งทิพย์  พงษ์ไพบูลย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
08 4712 4667                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

 

onpreeya


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail

นางสาวอรปรียา  กุลสานต์
นักวิชาการสหกรณ์           
บธ.บ. (การบัญชี)
08 5661 5177
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


pariyanus    


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail        

นางสาวปริยานุช  บุระเนตร
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า          
วทบ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
0 4271 1671 ต่อ 13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.