กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑

 

thunyawadee

ชื่อ-สกุล นางสาวธัญญวดี  สุริรมย์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
วุฒิการศึกษา บช.บ. (การเงิน)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ 09 3323 8576
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (พื้นที่รับผิดชอบ  อำเภอเมืองสกลนคร, โพนนาแก้ว, กุสุมาลย์)
นางสาวธัญญวดี  สุริรมย์    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)   รับผิดชอบ  6  แห่ง
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร จำกัด         2. สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 
3. สหกรณ์ การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคำ จำกัด 4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด     6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สกลนคร จำกัด
       

 siriwatsayaชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail  

         นางสิริวัศยา  มุสิกา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
0 4271 1671 ภายใน 15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

  

นางสิริวัศยา  มุสิกา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   รับผิดชอบสหกรณ์  8  แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง
1. สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด
3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านโพนงาม จำกัด 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จำกัด            6. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำกัด
7.  ร้านสหกรณ์สกลนคร จำกัด  8  สหกรณ์การเกษตรชุมชนนาจาน จำกัด
9 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาแก้ว 10 กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงสือ
11 กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิไพศาล 12 กลุ่มเกษตรกรทำนานาเพียง

 

wassanaชื่อ - สกุล    

ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail   

 


นางวาสนา  อาจทุมมา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
บธ.ม. ([บริหารธุรกิจ)
0 4271 1671  ภายใน 15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            

นางวาสนา  อาจทุมมา   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   รับผิดชอบ  8 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 3  แห่ง
1. สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จำกัด 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 29 จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 3 จำกัด 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
5. สหกรณ์เคหสถานนารายณ์พิทักษ์มั่นคง จำกัด                  6. สหกรณ์เคหสถานคำสะอาดสุทธาวาสมั่นคง  จำกัด
7.  สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสกลนคร จำกัด 8. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าผาง
9 กลุ่มเกษตรกรทำนานาตงวัฒนา 10 กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงลาย
11 กลุ่มเกษตรกรทำนานาแก้ว    

 

 rattana

 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail 

 

นางรัตนา  อุปพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ศิลปศาสตร์ (การบัญชี)
0 4271 1671 ภายใน 15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางรัตนา  อุปพงษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   รับผิดชอบสหกรณ์  10 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  3 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จำกัด
3. สหกรณ์เดินรถยนต์โดยสารขนาดเล็กสกลนคร จำกัด 4. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์สกลนคร จำกัด
5. สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด         6. สหกรณ์กลุ่มอาชีพศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสกลนคร จำกัด
7.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหารสามัคคี จำกัด  8  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด
9 สหกรณ์บริการรวมพลังชุมชนบ้านดงมะไฟ หมู๋ที่ 13 จำกัด 10 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์สกลนคร จำกัด
11 กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงมะไฟ 12 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโนนสมบุรณ์
13 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา กยท. ตำบลห้วยยาง    

 

 rachanikonชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          

 


นางสาวรชนิกร  อุปทุม
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
0 4271 1671 ภายใน 15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   

 

นางสาวรนิกร  อุปทุม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   รับผิดชอบสหกรณ์  3 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  5 แห่ง
1. สหกรณ์ผู้ใช้นำ้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงามท่า จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรชุมชนนาจาน จำกัด
3. สหกรณ์กลุ่มอาชีพศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสกลนคร จำกัด 4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาแก้ว
5. กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงสือ                  6. กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิไพศาล
7.  กลุ่มเกษตรกรทำนานาเพียง 8.  กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงมะไฟ        
 
 orapin ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail            

 นางสาวอรพิน  เรืองสวัสดิ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
0 4271 1671  ภายใน 15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 

 
 
 
นางสาวอรพิน  เรืองสวัสดิ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   รับผิดชอบสหกรณ์  3 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร  4 แห่ง
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหารสามัคคี จำกัด 2. สหกรณ์บริการรวมพลังชุมชนบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 13 จำกัด
3. สหกรณ์เกษตรอินทรีย์สกลนคร จำกัด 4. กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงลาย
5. กลุ่มเกษตรกรทำนานาแก้ว               6. กลุ่มเกษตรกรทำนานาตงวัฒนา
7.  กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา กยท.ตำบลห้วยยาง     

 

  jooชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
        


นายฤชุวิญญ์  เพชรธเนศวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
ปวส. (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
0 4271 1671  ภายใน 15

 

-