กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑


thunyawadee

ชื่อ-สกุล นางสาวธัญญวดี  สุริรมย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
วุฒิการศึกษา บช.บ. (บัญชีการเงิน)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ 09 3323 8576
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 sirivassaya


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail            

นางสิริวัศยา  มุสิกา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
08 9619 7379
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                           

 

wassanaชื่อ - สกุล    

ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail    


นางวาสนา  อาจทุมมา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
บธ.ม. ([บริหารธุรกิจ)
09 0851 4809
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            

 

 rattanaชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail           


นางรัตนา  อุปพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ศิลปศาสตร์ (การบัญชี)
08 0190 3906
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

 

siriporn


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

โทรศัพท์    
E-mail               


นางศิริภรณ์ สุระเสียง
นักวิชาการสหกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
09 8105 0186 
-                                    
                                                         

   
 

 rachanikron
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          
นางสาวรชนิกร  อุปทุม
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
09 8428 7878
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   

 

noochjira     
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา  
โทรศัพท์
E-mail         

นางสาวนุสจิรา  ยาทองไชย
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
08 5458 6051
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   

 

  chuwit 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail        
นายฤชุวิญญ์  เพชรธเนศวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
ปวส. (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
09 3334 5610

 

-                                                                            

  

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒

 

 

   supranee

ชื่อ-สกุล นางสุปราณี  สิทธิวงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ 09 3323 8547
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 cherechai     

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail              


นายเชิดชัย ภูพันใบ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ป.ตรี  (การจัดการ)
09 7318 7703
cherdchai_pbThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            

              

 

 prajuab
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          

นายประจวบ  ไพศาล
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ปวช. (การตลาด)
08 0194 1655
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            

 

 Rungrod j

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          
นายรุ่งโรจน์ จันทร์มาลา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บธ.บ. (การจัดการ)
09 5195 3355
rungroj_jnmThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            

  

 janjira
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          

นางสาวจันจิรา  ปิยะนันท์
นักวิชาการสหกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
09 3395 9992
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        

 

 suratchada           
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

โทรศัพท์
E-mail               นางสาวสุรัชฎา ปุนริบูรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
08 8572 8113
surachada1982This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         

 

 sangsoon
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          

นายแสนสุข  หาญมนตรี
พนักงานขับรถยนต์
ป.ตรี (นิติศาสตร์)
08 7217 8509                                    
 -                                      

 

 chanchai    


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          

นายชาญชัย  มาละอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)
08 7217 8509                                    
 -                                      


 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓

 

 

 panurat

ชื่อ-สกุล  นายภานุรัตน์  ถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
วุฒิการศึกษา  ป.สหกรณ์
โทรศัพท์  08 3359 9601
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 wiwat
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          
นายวิวัฒน์  สานุศิษย์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
08 1261 5447
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 

 

 roungtiwa     ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail             
นางรุ่งทิวา  อุปพงศ์
เจ้าพน้กงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
08 0896 4453
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 orapin
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail            
นางสาวอรพิน  เรืองสวัสดิ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
09 3326 1215
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                 

 

 hathairat
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail            
นางสาวหทัยรัตส์  แก้วมุงคุณ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
09 2729 6333
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

 

 saksit ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail           
นายเสกสิทธิ์  สาขาสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
ปวช. (เกษตร)
08 7218 9603                       
 -                             

 

 Nopawit ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail           
นายนพวิทย์  ภพศิริพงศ์
พนักงานขับรถยนต์
ปวช. (อิเล็กทรอนิกส์)
09 4953 7856                     
 -                             

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔

 


pairod

ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์  สีสด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
วุฒิการศึกษา สส.บ. (สหกรณ์)
โทรศัพท์ 08 1380 5821
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 pongsawas
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          
นายพงษ์สวัสดิ์  ศรีสุราช
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
08 1974 4132
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

  

soonsanti


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail         


นายสุขสันติ  จิตธรรม
นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการ
บธ.บ. (การบัญชี)
09 1065 9902
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
                                          

 

 supawadee            
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail               
นางสาวสุภาวดี  ขานพล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจการบัญชี)
09 7978 6423
่jaiboteThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        

 

 pramote ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail    
นายปราโมทย์  คำชมภู
นักวิชาการสหกรณ์
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
08 7223 0440
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

 

 tiwaporn ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          
นางสาวทิวาพร  สาขาสุวรรณ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
06 4852 8592
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 nuttapong ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail          
นายปัญญาวุฒิ  อุ่นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
ปวช. (ช่างไฟฟ้า)
08 5683 9444
 -                                     

 

 Age p        


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail              นายเอก  ศรีพรหม
พนักงานขับรถยนต์
ปวช. (เครื่องยนต์)
08 4532 6869
 -