กลุ่มตรวจการสหกรณ์


rungpimum

ชื่อ-สกุล นายรังพิมัรย์ ภูกองไชย
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา สส.บ. (สหกรณ์)
โทรศัพท์ 09 3323 8536
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

tidarat


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail


นางสาวธิดารัตน์  บุพศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ            
บช.ม. (บัญชีบัณฑิต)
0 4271 1671 ภายใน 11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sakkarin


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail     
นายศักรินทร์ ซาเสน
นิติกรปฏิบัติการ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
0 4271 1671 ภายใน 15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             
patcharinชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail        นางสาวพัชรี  เภาโพธิ์
นักวิชาการสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
0 4271 1671 ภายใน 15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

  

Badin    ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail               นายบดินทร์ จุรีมาศ
นิติกร
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
0 4271 1671 ภายใน 15
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.