กลุ่มตรวจการสหกรณ์


rungpimun

ชื่อ-สกุล นายรังพิมัรย์  ภูกองไชย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา สส.บ. (สหกรณ์)
โทรศัพท์ 09 3323 8536
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

tidarat


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail


นางสาวธิดารัตน์  บุพศิริ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ           
บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
0 4271 1671
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.sakkarin


ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail     นายศักรินทร์ ซาเสน
นิติกรปฏิบัติการ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
0 4271 1671
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

patchareeชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail        


นางสาวพัชรี  เภาโพธิ์
นักวิชาการสหกรณ์
บธ.บ. (การบัญชี)
0 4271 1671
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

  

                                             Punyawat

 

 

 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
โทรศัพท์
E-mail                              
นายปุณยวัจน์ ศุภวุฒิ
นิติกร
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
0 4271 1671
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.