วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสกลนคร จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

โดยมีนายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม ในพื้นที่ คทช.ป่าดงผาลาดแปลงที่1 (อำเภอวานรนิวาสและอำเภอเจริญศิลป์) ใน6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบสาธารณูปโภค 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ และ 6) ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยส่งเสริมการเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และปรับเปลี่ยนเป็นการเกษตรผสมผสาน