วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และคณะ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2565”
(รุ่นที่ 1)

ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการประกอบอาชีพของตนเอง ณ สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ ร.พ.ช. อำเภอสว่างแดนดิน จำกัด และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

     โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน และการวางแผนการผลิตเกษตรผสมผสาน พร้อมนี้คณะวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำการเกษตรผสมผสาน, แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล), การทำเกษตรปลอดภัยและการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในการทำเกษตรผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 สหกรณ์ ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ ร.พ.ช. อำเภอสว่างแดนดิน จำกัด จำนวน 12 ราย,สมาชิกสหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือสร้างดู่ จำกัด จำนวน 6 ราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ราย รวมสิ้น 20 ราย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะนำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างอาชีพในด้านการเกษตรผสมผสาน ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน