วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ

ในการ     ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน   ทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูงโคเนื้อจังหวัดสกลนคร โดยเยี่ยมชมการเลี้ยงโคขุนของนายสันต์ศิลป์ ยาสาไชย สมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์     กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 รวมระยะเวลา 31 ปี ปัจจุบันสามารถผลิตโคขุนที่มีคุณภาพส่งให้กับสหกรณ์ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ภายใต้การแนะนำ ส่งเสริมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมสหกรณ์