วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมายของหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์
 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

      1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      2. เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
      3. ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
      4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

    

เป้าหมาย

ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน