ระบบงานทั่วไปกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 สำนักงานเลขานุการกรม
 bullet red altระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ
 bullet red altห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
bullet red altข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช.
bullet red altระบบข้อมูลรายชื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2559 
 
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
bullet red altระบบ Web Application กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
กองคลัง
bullet red altแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bullet red altระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) icon new
bullet red altรายงานการจัดทำแนวโน้มข้อมูลสหกรณ์ 10 ปี (Trend Series) icon new
bullet red altการจัดการองค์ความรู้ KM
bullet red altระบบโปรไฟล์สหกรณ์
bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
bullet red altแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ icon new
bullet red altแผนบริหารความต่อเนื่อง
bullet red altการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
bullet red altระบบการขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
 

 

ระบบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
กองแผนงาน
bullet red altระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาตร์
bullet red altระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project
bullet red altระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
bullet red altระบบข้อมูลแผนปฎิบัติงานงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
bullet red altการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง icon new
bullet red altระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
bullet red altระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบ icon new
 
กองคลัง
bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบเก่า) 
bullet red altระบบเงินเดือนและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
bullet red altระบบบริการภายใน จองรถ จองห้องประชุม (ส่วนกลาง)
bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบใหม่)
 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bullet red altระบบบันทึกข้อมูลโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร icon new
bullet red altระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
bullet red altระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)
bullet red altแบบสำรวจความพร้อมของสหกรณ์ ในการจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร
bullet red altรายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น 
bullet red altระบบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 
bullet red altรหัสการเงิน ปปง.
 
 
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
 bullet red altระบบสหกรณ์โรงเรียน
 
สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
bullet red altระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร     
bullet red altระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์