HOPE001

ข่าวประชาสัมพันธ์

banner34

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

กระจายผลิตภัณฑ์นมหนองโพ            วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นำทีมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์รอบๆ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด...

        ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์...

ส่งเสริมและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำกัด วันที่ 11 ตุลาคม 2564  นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพรเทพ...

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที่10/2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ...

การอบรมตามโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! วันที่ 7 ตุลาคม 2564  นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม...

การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ ครั้งที่ 11/2564 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

       พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           นายปรืชา พันธุ์วา...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพี่รวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

ประชุมคณะทำงานประสานงานกลางในคณะทำงานขับคลื่อนนโยบาย สมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)      วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ...

ติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแลัพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์...

พิธีส่งมอบสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่              ...

ซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 4               วันที่...