banner34

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 

เข้าแนะนำ ส่งเสริมแนวทางการดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

  วันที่ 29 มิถุนายน 2563  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

29-06-2563 Hits:48 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)

         วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

24-06-2563 Hits:55 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

เข้าแนะนำ ส่งเสริม การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด

   วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

23-06-2563 Hits:56 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ แนะนำ ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

16-06-2563 Hits:57 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมและทำความเข้าใจแบบรายงานผลส่งเสริมปี 2563 และการจัดทำแผนส่งเสริมปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud meeting

   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์

16-06-2563 Hits:41 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

เข้าแนะนำ ส่งเสริม แนวทางการดำเนินโครงการสสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด

   วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

12-06-2563 Hits:118 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

เข้าแนะนำ ส่งเสริม แนวทางการดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลสหกรณ์ออมทรัพย์ กิจการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด

   วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

12-06-2563 Hits:71 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

เข้าแนะนำ ส่งเสริม แนวทางการดำเนินโครงการสสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

   วันที่ 11 มิถุนายน 2563  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าแนะนำ ส่งเสริม

11-06-2563 Hits:46 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

โครงการสสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  วันที่ 9 มิถุนายน 2563  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

09-06-2563 Hits:55 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

ประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ ขสมก.

   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ ขสมก

05-06-2563 Hits:71 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์บีดีไอกรุ๊ป จำกัด

   เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ชุดที่ 4  นำทีมโดยนางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

04-06-2563 Hits:65 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวในการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของ
เจ้าหนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ VDO Conference

   วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

04-06-2563 Hits:51 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

แนวทางในการดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

02-06-2563 Hits:57 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผ่านระบบ VDO Conference

02-06-2563 Hits:55 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ

การประชุมเรื่องการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และ

28-05-2563 Hits:66 ข่าวกิจกรรม

อ่านต่อ