อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
3) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป
4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

social 128  ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การจัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ
2. การติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง รวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์
3. งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อ ประสานงาน รวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
4. ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


social 128  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ
เยาวชนสหกรณ์

2. การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์
3. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์

และ กลุ่มเกษตรกร
4. การศึกษา วิเคราะห์ ประสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ
5. การให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่

หน่วย ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
6. การติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและ

ดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
7. การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


 social 128   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาด

แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. การศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริการเพื่อ

เพิ่ม มูลค่าสินค้า
3. การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาด

สหกรณ์ ลู่ทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. การให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วย

ส่งเสริมและ พัฒนาสหกรณ์
5. การประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
6. การติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

7. การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

social 128  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงาน

บุคคลและ การควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
2. การศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา

การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
3. การศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อสหกรณ์รวมทั้งการติดตาม

และประเมินผล
4. การให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่

หน่วยส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์

5. การติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของกลุ่มงาน
6. การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

social 128  กลุ่มตรวจการสหกรณ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติหรือ
งดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นกหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบ หรือคำสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์ พร้อมทำรายงานเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อทราบหรือพิจารณา
2. การศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ
3. การศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแนวทางการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู
4. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์

5. ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ในการเตรียมการ หรือทำคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ

7. ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการ ดังต่อไปนี้

 social 128  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ และการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรให้เป็นสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งโดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตนเอง สามารถวางแผนได้ด้วยตนเองดำเนินการได้ด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง