แผนปฏิบัติการและงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

พนักงานราชการ    เงินสมทบกองทุน     ค่าเช่าบ้าน     

 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                   งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (รวม)

                   ฝ่ายบริหารทั่วไป (งบลงทุน)  (งบดำเนินงาน)        

                   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  (ความเข้มแข็ง) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) (ดีเด่น)        

                                               

 

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             กิจกรรม 1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          

 แผนงานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

กิจกรรมหลัก : แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

             กิจกรรม 1 แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต